کتاب نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان‌ها، نظریه‌ها و کنشگران)
نوشته :دکتر افشین متقی (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و
دکتر محمدرضا عبدالله پور انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران