امروزه نقش فناوريهاي نوينی از علوم ژئوماتیک و انفورماتیک در تسهیل، تسريع، افزايش دقت، هوشمند سازي در خدمات رسانی و فعالیت ها و فرآيندها بر کسی پوشیده نیست؛ از جمله اين فناوريها سیستمهاي اطلاعات مكانی سازمانی EGIS ، فناوري اطلاعات مكانی، زيرساختار اطلاعات مكانی SDI ، سنجش از دور RS ، webGIS ، نقشه برداري نوين، سیستم تعیین موقعیت جهانی) GNSS ) GIS همراه (mobile GIS) ، فتوگرامتر ي بردکوتاه ( Close Range ( و پهپاد) UAV (، اسكنرهاي سه بعدي
(Laser Scanner) ، MobileMapping ، واقعیت افزوده (AR) ، مدلسازي اطلاعات ساختمان BIM و … می توان نامبرد که اين فناوريها در مديريت يكپارچه و پويا )برنامهريز ي،سازماندهی، هماهنگی، هدايت و راهبري، کنترل و نظارت،خلاقیت و تصمیمگیري و حل مشكلات سازمان( بر حجم عظیمی از اطلاعات مكانی و توصیفی، زمانی، منابع در هر لحظه و هر مكان میسر ساخته است.

کاهش هزينه تهیه و تولید و به روز رسانی نقشه و اطلاعات با توجه به بحث به اشتراک گذاري اطلاعات و تسريع در زمان تولید و افزايش دقت کارها ، هماهنگی با ديگر سازمانها مانند هماهنگی در حفاريها و استعلام مستندات ، تكريم ارباب رجوع از طريق ارائه خدمات نوين و از دور، امكان دورکاري کارکنان ، امكان نظارت از راه دور و گزارشگیري از راه دور مديران با داشبرد همراه، تسهیل در برون سپاري فعالیتها و خصوصی سازي، امكان نمايش و تولید انواع نقشه هاي کاربردي و تحلیلی ، قابلیت تحلیل هاي مكانی و مسیر يابی و تعیین مسیر حرکتی، ارتباط و تعامل دو سويه با ديگر سامانه ها، قابلیت جستجو و پرس و جو ، شرط و گزارشگیري، داده کاوي، ترسیم نمودار هاي مختلف و امثال آن از کاربردهاي اين فناوري ها می باشد.
در اين راستا پیشرفتهاي روزافزون بشري در زمینه تكنولوژي ارتباطات، جمعآوري اطلاعات و مهندسی ژئوماتیک سبب گشته است حجم عظیم اطلاعات موجود ومورد نیاز، مكانیزم هاي متعدد ومختلف در اخذ، ذخیره سازي، بازيابی، بهنگام رسانی، پردازش، نمايش، کاربرد وتبادل اطلاعات مكان مرجع، عدم وجود استاندارد و دستور العملهاي جامع در اين خصوص، وجود محیط هاي متعدد ذخیره سازي وپردازش، وجود بخش اعظم اطلاعات به صورت آنالوگ، جدابودن اطلاعات مكانی و توصیفی در اغلب موارد وعدم
وجود يک تفكر سیستمی در اخذ، مديريت، دسترسی وکاربرد اطلاعات، مديريت بهینه را در اغلب موارد با مشكل مواجه ساخته است. مبناي تولید اين دستورالعمل بر مبناي رويكرد چابكی و افزايش کارايی نقشه هاي کاربردي جهت شرکت هاي گاز استانی و با هدف کاهش هزينه ها،کاهش زمان تولید، استفاده از فناوري هاي نوين ژئوماتیک، بوده که در اين راستا می توان به مواردی اشاره کرد که در فایل زیر برای دانلود قرار داده شده است.

 

author-avatar

درباره خلیل غلام نیا

دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS، دانشگاه چارلز جمهوری چک سابقه بیش از هشت سال کار با داده های سنجش از دور و GIS تسلط به تجزیه و تحلیل داده های اوپتیک، راداری و حرارتی تسلط به زبان های برنامه نویسی پایتون و گوگل ارث انجین در زمینه تجزیه تحلیل مدل های هوشمند در سنجش از دور و GIS

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *