یکی از مراحل مهم در تحلیل های سنجش از و GIS برآورد دقت مدل ها مورد استفاده در روشهای پهنه بندی و مکانیابی استفاده از منحنی ROC می باشد، در آموزش زیر به چگونگی محاسبه دقت ROC پرداخته شده است.